Ολοι οι κάτοικοι της Θράκης πρέπει να είναι σφαλείς και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιποιυς πολίτες.