Λ. Κουρσουμης: Η νέα αρχή στη ζωή του από τα βιβλία που πετάμε