Ο Μιλαντ και οι δικοί του – 4 χρόνια μετά

Ελληνική σύνοψη:
Η ζωή της οικογένειας του Μιλάντ στη Γερμανία 4 χρόνια μετά.

Αγγλικός τίτλος:
MILAD AND HIS FAMILY 4 YEARS LATER

Αγγλική σύνοψη:
The life of Milad’s family in Germany 4 years later.